Ajax Loading Image

Әkbәr Buludlar Әhmәd bәy Ağayevin sosioloji-fәlsәfi fikirlәrini, Avropa-İslam mәdәniyyәtlәri diskursunda milli özlüyümüz vә unikal әxlaqımız barәdә ideyalarını izah edәcәk. İndiyә qәdәr podkastları hәmişә XodVerdәn eşitmişdiniz, gәlin tezliyi bir az dәyişәk

Tags: