Ajax Loading Image

«STIGMA» layihəsinin mǝqsǝdi psixi sağlamlıq vǝ psixoloji pozuntular barǝdǝ insanları məlumatlandırmaq və onları önyarğıdan uzaqlaşdırmaqdır. KAUSEFFEKT olaraq biz, bütün insanların, onların ruhi sağlamlığından asılı olmayaraq, cǝmiyyǝtdǝn təcrid olunmamasını və olduğu kimi qǝbul edilmǝsini ǝsas tuturuq. Psixoloji problemlərdən utanmaq yerinǝ, onları sahiblǝnib açıq müzakirǝ aparmaqla, öhdəsindən daha effektiv şəkildə gəlmək lazımdır.

 

KAUSEFFEKT tǝrǝfindǝn tǝşkil olunan vǝ müxtǝlif incǝsǝnǝt nümayǝndǝlǝri ilǝ ǝmǝkdaşlıq nǝticǝsindǝ yaranan «STIGMA» sǝrgisinin ortaq missiyası: «İncǝsǝnǝt vasitǝsi ilǝ stereotiplǝrlǝ mübarizǝ»dir.

 

Sǝrgi zamanı ziyarǝtçi müxtǝlif xaotik sǝnǝt nümunǝlǝri ilǝ tanış olacaq vǝ incǝsǝnǝt performansının iştirakçısı ola bilǝcǝkdir.

 

Stiqmadan azad olmaq, fǝrqliliyi qucaqlayaraq dünyamızı gözǝllǝşdirmǝk, güclü, cǝsur vǝ dǝyişikliklərə açıq olmaq zamanı gəlmişdir.

 

Tǝdbirdǝ iştirak edirlǝr:

 

İşıqlandırma / Vizualizasiya: Vladimir Mitichenko

 

Musiqi: ELJAN, IRSHAD HUSSEIN

 

Performans: ADO Teatr kollektivi

 

Tǝdbirǝ qatılmaq üçün qeydiyyatdan keçib, özǝl QR kod ǝldǝ etmǝlisiniz. Sizǝ özǝl kodu www.kauseffekt.com saytında qeydiyyat formunu doldurmaqla ǝldǝ edǝ bilǝrsiniz.

 

Tǝşkilatı dǝstǝk:

 

iN Club Baku

PHOBIA VR

The goal of the STIGMA project is to educate people about psychological health and psychological disorders, and to prevent them from prejudiced judgments. As KAUSEFFEKT, it is important for us to prevent every person, regardless of psychological state, from being isolated from society, and accepted for who he is.

 

Instead of being ashamed of psychological problems, we should deal with them more effectively by studying and discussing them.

 

The mission of the STIGMA exhibition, created thanks to the organizational support of KAUSEFFEKT and cooperation with representatives of various fields of art, reads as follows: “Fighting stereotypes through art”.

 

During the exhibition, viewers will have the opportunity to contemplate various chaotic works of art and will be able to take part in artistic performance.

 

It is time to break free of stigma, to make our world more beautiful, embracing our differences, and also to be strong, brave and open to changes.

 

The event will be attended by:

 

Lighting / Visualization: Vladimir Mitichenko

 

Music: ELJAN, IRSHAD HUSSEIN

 

Performance: The ADO Theater Team

 

To take part in the event, you need to register and get a special QR code. You can get this code by filling out the corresponding registration form on the website www.kauseffekt.com

 

Organizational support:

 

iN Club Baku

 

PHOBIA VR

KAUSEFFEKT

19 Aprel | 21:00

iN Club, C.Səlimov küç, 18A

Tədbirə getTədbirə get
Tags: