Ajax Loading Image

Elçin Şirinov

 

Caz kvarteti

 

İfa edirlər:

 

  • Erik Loythauzer
  • Bernhard Meyer
  • Peter Meyer

 

Cümə günü, 21 iyun, 19:00

 

Məkan: Kamera və Orqan Musiqisi Zalı ( Kirxa)

Ünvan: 28 May küç. 41

Giriş sərbəstdir

 

Fête de la Musique və Goethe- Zentrum Bakı təqdim edir:

 

Azərbaycanın Əməkdar artisti, pianoçu Elçin Şirinov – qeyri-adi caz kvartetinin  əsas qüvvəsidir. Alman müğənnisi Erik Loythauzerlə Polşada Vokal Caz Festivalında görüşdən sonra, iki uzaq ölkədə yaşamaqlarına baxmayaraq, birlikdə çıxış etmək arzusu yarandı. Musiqi bütün sərhədləri aşır və beləliklə 2019-cu ildə müğənni və pianoçu, həmçinin iki tanınmış alman caz musiqiçisi – bas gitaraçı və gitaraçı Bernhard və Peter Meyer qardaşları  ilə yeni kvartet yaranır. Bu iki qardaş “Melt Trio” kimi çoxsaylı proyektlərlə alman caz səhnəsində bir dalğa yaradırlar. Kvartetin hər bir üzvü ümumi iş üçün öz musiqi təcrübəsini, hekayələrini və kompozisiyalarını əsirgəmir.

The Elchin Shirinov

 

Jazz Quartett

 

Featuring:

 

  • Erik Leuthäuser
  • Bernhard Meyer
  • Peter Meyer

 

Friday, June 21, 7 pm

 

Venue: Chamber & Organ Music Hall (Kirche)

Address: 28 May Str., 41

Free admission

 

Fête de la Musique and Goethe-Zentrum Baku present: 

 

Pianist Elchin Shirinov, honored artist of Azerbaijan, is the main force behind this unusual jazz quartet. After meeting award winning German vocalist Erik Leuthäuser at a Vocal Jazz Festival in Poland the urge to play together was born despite living in two far away countries. But music overcomes bounderies and so in 2019 a new quartet is born featuring both the vocalist and pianist as well as two well known German jazz musicians on bass and guitar by the name of Bernhard and Peter Meyer. Two brothers who are making waves in the German Jazz scene with several projects such as the “Melt Trio”. Every member of the new quartet brings in their own musical background and stories and compositions.

Эльчин Ширинов

 

Джазовый квартет

 

Исполнители:

 

  • Эрик Лойтхаузер
  • Бернхард Мейер
  • Питер Мейер

 

Пятница, 21 июня, 19:00

 

Место: Зал Камерной и Органной Музыки (Кирха)

Адрес: ул. 28 мая, 41

Вход свободный

 

Fête de la Musique и Goethe-Zentrum Baku представляют:

 

Пианист Эльчин Ширинов – заслуженный артист Азербайджана, является главной силой необычного джазового квартета. После встречи на Вокальном Джазовом Фестивале в Польше с немецким вокалистом Эрик Лойтхаузером и несмотря на то, что они живут в двух отдаленных странах, у них возникло желание играть вместе. Но музыка преодолевает границы и в 2019 году рождается новый квартет, в который вошли вокалист и пианист, а также двое известных немецких джазовых музыканта, басист и гитарист, братья Бернхард и Питер Мейеры. Эти два брата создали со своими проектами, таким как «Melt Trio» волну на немецкой джазовой сцене. Каждый участник вносит в работу квартета свой музыкальный опыт, свои истории и композиции.

Elçin Şirinov

21 iyun, 19:00

Ünvan: 28 may küç., 41

Kamera və Orqan Musiqisi Zalı (Kirxa)
Tədbirə getTədbirə get
Tags: