Ajax Loading Image

Türkmənistanlı rəssam Məmməd Yarməmmədov – bir çox beynəlxalq sərgilərin iştirakçısı, “Türkmənistan Rəssamlar İttifaqı”nın üzvü, əsl sənətkardır. Rəssamın qeyri-standart dünyagörüşü daha çox dekorativ toxuculuq panellərini xatırladan əsərlərində əks olunur.

 

Xalq yaradıcılığı mənim əsas yaradıcılıq mənbəyimdir. Xalçalarımızdakı rəng uyumu, geyimlər, onların möhtəşəmliyi  və eyni zamanda xalq naxışının incəlikləri məni çox heyrətləndirir! (M.Y.)

 

Milli incəsənətin həqiqi mütəxəssisi olan Məmmədi, bu, gənc yaşlarından bəri özünə cəlb etmişdir. O, həyat tərzini əks edən ənənəvi xalça və naxışların gözəlliyinə heyran qalmışdır. Rənglərin və naxışların kaleydoskopuna daxil olmuşdur; onlar onu ovsunlamışdı. Fiqurların, müxtəlif formaların, simvolların bir-birinə dolaşması, bunların hamısı rəssamın ilham mənbəyinə çevrildi.

 

Mən ani sevgi impulsu ilə rəsm çəkməyə başladım.(M.Y.)

 

Yağlı boya sənətini öyrənən Məmməd ömrü boyu bu janrı tam mənimsəməklə məşğul olacağını anlayır. O, klişe olmaq istəmir, lakin müasir incəsənət və öz iddiaları arasında uyğunluq tapmaq barədə düşünür. Rəssam ornamentlərin mürəkkəb labirintlərində ona çox toxunan gizli simvolları axtarır.

 

Keçmiş mənim üçün gələcək qədər vacibdir.(M.Y.)

 

Özünün rəsm əsərləri vasitəsilə Məmməd izləyicilərinə insan yaddaşının əlçatmazlığını, bizi milli mədəniyyətimizə, köklərimizə bağlayan bilikləri unutmağın və itirməyin nə qədər asan olduğunu xatırladır. Rəssam xalq yaradıcılığı və dekorativ-tətbiqi sənət motivlərinə vurğu edir. Əlbəttə ki, türkmənlərin müasir nəslinin məsafə saxlamağa üstünlük verdiyi təvazökar ənənəvi həyat tərzini tərifləyir.

Sərgidə rəssamın bədii etiqadını dramatik şəkildə əks etdirən iki seriya təqdim olunur.

Nohur seriyası – həyat və təbiətin həqiqi harmoniyasının silinməz təəssürat bağışladığı bir kənd haqqında nağıl.

Rəssam üçün bu yerlərin orijinal həyat tərzi, yaşayış tərzi və kənd sakinlərinin evləri, təbiət mənzərələrinin gözəlliyi diqqətli münasibətə və qorunmaya ehtiyacı olan ənənəvi “Keçmiş”in irsinin etalonudur.

Seriyanın bədii təcəssümü yalnız fırçanın və rənglərin gözəl ittifaqını axtarmaqdan ibarət deyil, burada rəssam kəndlilərin gündəlik həyat hekayələrini zamana və fiziki qanunlara tabe olmayan həyat mistikaları ilə izah edərək böyük məhəbbətlə əks etdirir,.

 “Ornamentlərseriyası – forma, rəng və ritmlərin rəqsi.

 

Xalça, zinət əşyaları və naxışların gözəlliyi və unikallığı məni ornamental-dekorativ kompozisiyalar yaratmağa gətirib çıxardı.(M.Y.)

 

Bu seriyadan olan kətanlar, zəngin palitrası və əlavə – dekorativ yanaşması ilə fərqlənir. Əsərlər adi perspektiv qaydalarından yan keçərək rəvan bir üslubda qurulur. Kompozisiyanı dolduran elementlər son dərəcə şərti və məcazi şəkildə yerinə yetirilir, sanki onlar da xalçanın bəzəyinin bir hissəsidir. Kompozisiyanın ideyasının əsasında duranlar – insanlar, əşyalar, bitkilər – hamısı stilistik və ritmik bir motivdə yerləşdirilib ki, bu da kətanı sanki ev üçün tekstil dekorasiyasına çevirir.

The Turkmen artist Mammad Yarmammadov – participant of lots of international exhibitions, member of the “Turkmenistan Artists Union”, is an authentic painter. The artist’s non-standard outlook is reflected on his works, which remind more decorative textile panels.

 

Folk art here is the source of my creativity. Dignity of colors in our carpets, dress, their monumentality, and, at the same time, delicacy of the folk ornamentation, totally amaze me! (M.Y.)

 

Mammad is true expert of the national art, it attracted him since his youth. He was impressed by the beauty of traditional carpets and embroideries that surrounded his mode of life. He was into kaleidoscope of colors and ornaments; all they enchanted him. Tangling of figures, various forms, the symbolics of characters – all these became the artist’s inspiration.

 

I started painting with immediate impulse of love.(M.Y.)

 

Learning oil painting, Mammad realises that he would be fully absorbed by this genre for the rest of his life. He doesn’t want to make cliche but thinks over finding a harmony between contemporary art and his own ambitions. The artist seeks for hidden symbols that touch him so much, in the intricate labyrinths of ornaments.

 

Past is as important for me as future is.(M.Y.)

 

Through his painting Mammad reminds viewers about elusiveness of human memory, how easy to forget and to lose the knowledge binding us with our roots, with original national culture. The artist makes accents on motives of the folk creation and decorative-applied art. And certainly, he glorifies modest traditional living style of the Turkmen from which the modern generation prefers to keep a distance.

Two series of the painter’s works that reflect dramatically his artistic credo, are represented in the exhibition.

The Nokhur series a fairy tale about a village where unpretentious harmony of life and nature gave the indelible impression.

For the artist, an authentic lifestyle of these places, living mode and homes of inhabitants of the village, as well as beauty of the nature landscapes is an etalon of heritage of traditional “Past”, which needs in careful attitude and preservation.

Artistic embodiment of the series is not just searching for beautiful combination of brushstrokes and colors, here the master reflects with a big love the everyday stories of villagers, conferring them with mystics of life out of time and out of physical laws of existence.

The Ornaments” – dance of forms, colors and rhythm.

 

Beauty and uniqueness of patterns in carpets, in jewellery and in embroideries, led me to create ornamental-decorative compositions.(M.Y.)

 

Canvases from this series distinguish by rich palette and by extra-decorative approach. The works are set in a flat painting style, by passing usual rules of perspective. The elements filling the composition are fulfilled extremely conditionally and metaphorically, as if they are parts of a carpet’s ornament. Main images of the compositional idea – people, objects, plants – all they are laced in a stylistic and rhythmical motive, which turns the canvas into some imitation to textile decoration of a house.

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regionunun müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Sərgiyə getSərgiyə get
Tags: