Ajax Loading Image

Әnәnәvi keçirilәn One Caucasus festivalı bu dәfә dә şәn vә hәrәkәtli keçib – әn azından Diana Hacıyevanın mimikalarından bu hiss olunur. Qafqazın fәrqli bölgәlәrindәn yüzlәrlә insanın tanışlıq nöqtәsi olmaqda davam edәn One Caucasusdan xüsusi reportajımızı izlәyin.

Tags: